process 3

თანამედროვე ლუქების დაყენება ხდება მარტივად, დამატებითი ხელსაწყოების გარეშე ისე რომ დაცულ ობიექტზე არასანქცირებული შეღწევის მცდელობისას, ლუქის კონსტრუქცია შეუქცევად დაზიანებებს იღებს - ირღვევა ლუქის მთლიანობა.თანამედროვე დასალუქი მოწყობილობების პრინციპული განსხვავება მისი წინამორბედისაგან არის:ინდივიდუალური ნომერი, რომელიც არ მეორდება, მარკირება და ტექნიკური პარამეტრები და სხვა.

სასიგნალო-ინდიკატორული მეთოდი დანაკარგების უსაფრთხოებისთვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მატერიალური ფასეულობების, უნდა გავიგოთ, როგორც მთელი რიგი ზომების და სხვადასხვა ტიპის დაცვითი სისტემების ერთობლიობა. დაცვა განისაზღვრება არა მარტო რაოდენობრივი უზრუნველყოფით, არამედ საქონლის, მატერიალური ფასეულობის და სხვათა ხარისხის დაცვას. საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანიების ექსპერტთა შეფასებით, მატერიალური ფასეულობათა დანაკარგის საფრთხეები მხოლოდ დაუდევრობის ფაქტორით და დატაცებით, კომპანიის წლიური ბრუნვის 5% შეადგენს. ჩვენ გაძლევთ საშუალებას ახალი მეთოდით, მიიღოთ მტკიცებულებები დარღვევების შესახებ და შესაბამისად აღმოფხვრათ იგი. ამ მეთოდის უპირატესობა მდგომარეობს მის სიიაფეში, “მონტაჟის” სიმარტივეში, მონიტორინგისა და მაღალი ეფექტიანობის მიღებაში. ლუქების (სასიგნალო მოწყობილობების) დაყენება უნდა იწარმოებდეს მკაცრი კონტროლის და აღრიცხვიანობის ქვეშ. სასიგნალო მოწყობილობები (ლუქები და დასალუქი მოწყობილობები) თავისი თვისებების მიხედვით იყოფიან რამოდენიმე კატეგორიებად: ინდიკატორული, ძალოვანი, მეტალური და სხვა. ლუქების გამოყენება საშუალებას იძლევა დავიცვათ ობიექტი (სასაწყობო მეურნეობა, ოფისი, ტვირთები ტრანსპორტირებისას, ელ. მრიცხველები დატაცებებისგან), მოვახდინოთ საკუთრების იდენტიფიცირება, ვაწარმოოთ აღრიცხვა, მოვახდინოთ ძვირფასეულობისა და კორესპოდენციის უსაფრთხო შენახვა, გადაზიდვა. მოვახდინოთ მორიტორინგი მატერიალური ფასეულობების, სათუთი ტვირთების დავარდნა-გადაყირავებებზე. სხავადასხვა ფარმაცეფტული პრეპარატების, სასურსათო პროდუქტების შენახვა, ტრანსპორტირებაზე, მათი ტემპერატორული რეჟიმებზე და სხვა. საერთო სტანდარტები 1. ლუქები, დასლუქი მოწყობილობები უნდა იყოს მყარი, საიმედო და სწორად დაყენებული, იმისთვის რომ არ მოხდეს მისი შემთხვევით დაზიანება, გარეგანი ზემოქმედების შედეგად (კლიმატური პირობები, ქიმიური ზემოქმედებადა სხვა ფაქტორები). 2. ლუქების დაყენება უნდა ხდებოდეს მარტივად და სწრაფად. 3. ლუქები ადვილად უნდა იდენტიფიცირებდნენ, მარკირების, ფერის, ნომრის საშუალებით. 4. ლუქების აგებულების კონტრუქცია, ისეთი უნდა შეირჩეს, რომ მასზე ადვილად შეიმჩნეს არასანქცირებული გახსნის მცდელობა. 5. ლუქების აგებულება, არ უნდა იძლეოდეს მისი მეორედ გამოყენების საშუალებას.

process 2


კითხვა: შესაძლებელია თუ არა ფერების არჩევა?
პასუხი: დიახ. სხვადასხვა ტიპის ლუქებს აქვთ რამდენიმე სტანდარტული ფერი.

კითხვა: შესაძლებელია თუ არა ლოგოტიპიანი ლუქების დამზადება?
პასუხი: შესაძლებელია. სხვადასხვა ტიპის ლუქებზე განისაზღვრება ლოგოტიპის დასადებად მინიმალუტი რაოდენობა.

კითხვა: გაქვთ თუ არა ტყვიის ლუქები?
პასუხი: არა. ტყვიის ლუქები იმდენად არა საიმედოა (ნომერაციის განმეორება, მრავალჯერადად გახსნის შესაძლებლობა), რომ მათი გამოყენება თითქმის შეჩერებულია, დამზადება კი ხდება კუსტარულად.

კითხვა: შეიძლება თუ არა იდენტური ნომრიანი ლუქის დამზადება?
პასუხი: არა, ყოვლად დაუშვებელია. ორი იდენტურ ნომრიანი ლუქის არსებობა შეუძლებელს ქმნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

კითხვა: რა არის თანამედროვე დასალუქი მოწყობილობა?
პასუხი: თანამედროვე დასალუქი მოწყობილობა არის ინდივიდუალური ნომრიანი, დაცვის მაღალი ხარისხიანი, მრავალფეროვანი ლუქი, რომლის დაყენება და მოხსნა ხორციელდება ძალიან მარტივად, დაყენება ხდება ხელით, მოხსნა ხელით ან რომელიმე საკვნეტი ხელსაწყოთი. თვითონ ლუქის დამზადების პროცესი უწყვეტია და მკაცრად კონტროლირდება დაცვითი სისტემებით, ნომრის დატანის პროცესი იწერება ციფრული კამერით, და შესაძლებელს ხდის ნომრის უნიკალურობის დამტკიცებას.

ჩვენს შესახებ


კომპანია ქარვა ბრუქსი 1998 წლიდან ახორციელებს დასალუქი მოწყობილობებისა და დაცვითი ინდიკატორების დანერგვას და რეალიზაციას საქართველოს ბაზარზე.ქარვა ბრუქსი არის კომპანია სილტეკის ექსკლუზიური დილერი საქართველოს ტერიტორიაზე. უძველესი დროიდან დალუქვა არის ყველაზე მარტივი და იაფი საშუალება დაცულ ობიექტზე არასანქცირებული შეღწევის მცდელობის გამოსავლენად.